torsdag 29 december 2016

Halva mandattiden har gått! Hur har det gått för mig i kommunfullmäktige?

Efter valet 2014 valdes jag in som ledamot i Stockholms stads kommunfullmäktige. Nu har två år gått och två år återstår av mandattiden. Jag har nu sammanställt vilka frågor jag drivit och vilka debatter jag deltagit i hittills. Mest för min egen skull men det kan ju även vara intressant för de som röstat på mig att se hur jag förvaltar förtroendet. Den här redovisningen gäller alltså kommunfullmäktiges möten, som normalt genomförs var tredje måndag 16.00-22.00.

Sammanfattning av Sofia Modighs insatser i kommunfullmäktige i Stockholms stad 2014-2016:
 
Jag kan konstatera att merparten av mina frågor och debattinlägg har handlat om äldrepolitiken t ex valfrihet inom äldreomsorgen, återkommunaliseringar av boenden, hemtjänstens arbetsvillkor, ledarskap och kompetensutveckling inom äldreomsorgen, avslag på ansökningar om äldreboende, våld mot äldre kvinnor och köhantering till vård- och omsorgsboenden.

Ett annat område som engagerat mig är EU-migranterna/tiggarna där jag bl a lagt förslag på t ex vänortsavtal med städer i Rumänien, ifrågasatt olagliga bosättningar, efterfrågat avhysningsstrategi, efterfrågat långsiktig strategi och stöttat moderaternas linje om ordning och trygghet i Stockholm. 

Det finns fler sociala frågor som jag engagerat mig i. Jag var först i fullmäktige med att lyfta frågan om de Marockanska flyktingbarnen i city och vad kommunen ska göra för att hjälpa dem och få bort dem från riskmiljön Plattan där de både utsätts själva och utsätter andra för brott. Jag har också försökt driva på betydelsen av schyssta villkor för det självständiga civilsamhället när fullmäktige t ex diskuterat Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm och kommunens sociala investeringsfond.

Jag har också försökt uppmärksamma funktionshindersområdet bl a genom att efterfråga finansiering av Funkismellon och ifrågasätta ej verkställda beslut enligt LSS och SoL.

Nedan följer hela listan där man kan se när jag ställt frågor till ansvariga borgarråd, deltagit i debatter, skrivit interpellationer (skriftliga frågor) och motioner (förslag). Eftersom vi Kristdemokrater är i opposition har jag ingen större framgång utan majoriteten (S, MP, V och FI) kör sin egen linje. 

2014-11-10
Fråga till Äldreborgarrådet Clara Lindblom (V) angående Lagen om Valfrihet och valfriheten inom äldreomsorgen i Stockholm.

2014-11-27
Fråga till Finansborgarrådet Karin Wanngård (S) angående återkommunaliseringen av  Högdalens vård- och omsorgsboende. Varför återtas Högdalens vård- och omsorgsboende när verksamheten fungerar bra?

2014-12-09--10
Budgetdebatt: Äldreomsorgen/äldrepolitiken
Budgetdebatt: Socialpolitiken 

2015-03-09
Interpellationsdebatt:
Min interpellation om en ohållbar situation för personalen i stadens hemtjänst på grund av parkeringsproblematiken.

2015-04-20

Debatt: Frihet inom äldreomsorgen (motion från MP)
Vi reserverar oss till förmån för vårt eget yttrande i kommunstyrelsen.

2015-05-25
Inlämnad interpellation om östersundsmodellen inom äldreomsorgen. 
Inlämnad motion om vänortsavtal med Rumänien angående problemen med tiggare/EU-migranter på Stockholms gator. 

2015-06-15
Fråga till Socialborgarrådet Ewa Larsson (MP) om problemen med marockanska flyktingbarn på ”Plattan”.  

2015-09-07
Inlämnad interpellation om ledarskap i äldreomsorgen. 


Interpellationsdebatt:
Min interpellation om östersundsmodellen inom äldreomsorgen (som studerat skillnader mellan privat och offentligt driven äldreomsorg).

2015-09-28
Debatt: Organisation för och genomförande för Kommissionen för social hållbart Stockholm
Vi reserverar oss till förmån för moderaternas och liberalernas förslag i kommunstyrelsen.

Debatt: Låt stadens äldre anställda arbeta till de blir 70 år (motion från L).
Vi reserverade oss till förmån för moderaternas och liberalernas förslag i kommunstyrelsen. 

2015-10-19
Fråga till Socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP) angående uteblivit besked om finansiering av Funkismellon. 

Debatt: Ordning och trygghet i stadens offentliga rum om hur situationen med tiggarna/EU-migranterna ska hanteras (motion från M).
Vi reserverar oss till förmån för moderaternas förslag i kommunstyrelsen.

2015-11-02
Debatt: Rapportering av ej verkställda beslut inom LSS och SoL

2015-11-18--19
Budgetdebatt: Äldreomsorgen/äldrepolitiken

Budgetdebatt: Socialpolitiken 

2015-11-30
Fråga till Socialborgarrrådet Åsa Lindhagen (MP) om olagliga bosättningar (där tiggare/EU-migranter bor).

Inlämnad interpellation om skyddat boende för våldsutsatta män.
Inlämnad interpellation om Stockholms stads satsning på kompetensutveckling av personal, (endast) i egen regi. 

Debatt: Uppföljning budget, Tertialrapport 2 

2016-02-22
Motionsdebatt: Erik och min motion om att ingå vänortsavtal med städer i Rumänien (för att hitta lösningar på problemet med tiggare/EU-migranter i Stockholm).
Vi reserverar oss till förmån för vår motion.  

2016-03-21
Debatt: Riktlinjer för Stockholms stads sociala investeringsfond. 
Vi reserverar oss till förmån för moderaternas förslag i kommunstyrelsen.

Interpellationsdebatt:
Min interpellation om skyddat boende för våldsutsatta män (Erik deltog i debatten eftersom jag ersatts av Micke Valier).

2016-04-25
Interpellationsdebatt:
Min interpellation om ledarskap i äldreomsorgen.

Interpellationsdebatt:
Min interpellation om Stockholms stads satsningar på kompetensutveckling av (endast) personal i egen regi.
 
Inlämnad interpellation om avslag och överklaganden på ansökningar om äldreboende.
 
Debatt: Diplomering av Stockholms stad som Fairtrade City.
Vi reserverar oss till förmån för moderaternas och liberalernas förslag i kommunstyrelsen. 

2016-05-16

Inlämnad motion om våld mot äldre kvinnor. 

2016-06-13

Debatt: Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm.
Vi reserverar oss till förmån för moderaternas förslag i kommunstyrelsen.

2016-10-17

Interpellationsdebatt:
Erik Slottners interpellation om kriminella gatubarn. Jag deltar också i debatten.

2016-11-16--17

Budgetdebatt: Äldreomsorgen/äldrepolitiken
Budgetdebatt: Socialpolitiken 

2016-11-28

Debatt: Uppföljning budget, Tertialrapport 2, påtalar att endast tre av nio indikatorer uppfyllts. Vi reserverar oss till förmån för vårt yttrande i kommunstyrelsen.

Debatt: Delrapport från äldreboendeutredningen.

Inlämnad motion om hanteringen av kön till stadens vård- och omsorgsboenden.
Inlämnad motion om att införa en årligen återkommande Äldrevecka i Stockholm.

Inga kommentarer: