torsdag 29 december 2016

Halva mandattiden har gått! Hur har det gått för mig i kommunfullmäktige?

Efter valet 2014 valdes jag in som ledamot i Stockholms stads kommunfullmäktige. Nu har två år gått och två år återstår av mandattiden. Jag har nu sammanställt vilka frågor jag drivit och vilka debatter jag deltagit i hittills. Mest för min egen skull men det kan ju även vara intressant för de som röstat på mig att se hur jag förvaltar förtroendet. Den här redovisningen gäller alltså kommunfullmäktiges möten, som normalt genomförs var tredje måndag 16.00-22.00.

Sammanfattning av Sofia Modighs insatser i kommunfullmäktige i Stockholms stad 2014-2016:
 
Jag kan konstatera att merparten av mina frågor och debattinlägg har handlat om äldrepolitiken t ex valfrihet inom äldreomsorgen, återkommunaliseringar av boenden, hemtjänstens arbetsvillkor, ledarskap och kompetensutveckling inom äldreomsorgen, avslag på ansökningar om äldreboende, våld mot äldre kvinnor och köhantering till vård- och omsorgsboenden.

Ett annat område som engagerat mig är EU-migranterna/tiggarna där jag bl a lagt förslag på t ex vänortsavtal med städer i Rumänien, ifrågasatt olagliga bosättningar, efterfrågat avhysningsstrategi, efterfrågat långsiktig strategi och stöttat moderaternas linje om ordning och trygghet i Stockholm. 

Det finns fler sociala frågor som jag engagerat mig i. Jag var först i fullmäktige med att lyfta frågan om de Marockanska flyktingbarnen i city och vad kommunen ska göra för att hjälpa dem och få bort dem från riskmiljön Plattan där de både utsätts själva och utsätter andra för brott. Jag har också försökt driva på betydelsen av schyssta villkor för det självständiga civilsamhället när fullmäktige t ex diskuterat Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm och kommunens sociala investeringsfond.

Jag har också försökt uppmärksamma funktionshindersområdet bl a genom att efterfråga finansiering av Funkismellon och ifrågasätta ej verkställda beslut enligt LSS och SoL.

Nedan följer hela listan där man kan se när jag ställt frågor till ansvariga borgarråd, deltagit i debatter, skrivit interpellationer (skriftliga frågor) och motioner (förslag). Eftersom vi Kristdemokrater är i opposition har jag ingen större framgång utan majoriteten (S, MP, V och FI) kör sin egen linje. 

2014-11-10
Fråga till Äldreborgarrådet Clara Lindblom (V) angående Lagen om Valfrihet och valfriheten inom äldreomsorgen i Stockholm.

2014-11-27
Fråga till Finansborgarrådet Karin Wanngård (S) angående återkommunaliseringen av  Högdalens vård- och omsorgsboende. Varför återtas Högdalens vård- och omsorgsboende när verksamheten fungerar bra?

2014-12-09--10
Budgetdebatt: Äldreomsorgen/äldrepolitiken
Budgetdebatt: Socialpolitiken 

2015-03-09
Interpellationsdebatt:
Min interpellation om en ohållbar situation för personalen i stadens hemtjänst på grund av parkeringsproblematiken.

2015-04-20

Debatt: Frihet inom äldreomsorgen (motion från MP)
Vi reserverar oss till förmån för vårt eget yttrande i kommunstyrelsen.

2015-05-25
Inlämnad interpellation om östersundsmodellen inom äldreomsorgen. 
Inlämnad motion om vänortsavtal med Rumänien angående problemen med tiggare/EU-migranter på Stockholms gator. 

2015-06-15
Fråga till Socialborgarrådet Ewa Larsson (MP) om problemen med marockanska flyktingbarn på ”Plattan”.  

2015-09-07
Inlämnad interpellation om ledarskap i äldreomsorgen. 


Interpellationsdebatt:
Min interpellation om östersundsmodellen inom äldreomsorgen (som studerat skillnader mellan privat och offentligt driven äldreomsorg).

2015-09-28
Debatt: Organisation för och genomförande för Kommissionen för social hållbart Stockholm
Vi reserverar oss till förmån för moderaternas och liberalernas förslag i kommunstyrelsen.

Debatt: Låt stadens äldre anställda arbeta till de blir 70 år (motion från L).
Vi reserverade oss till förmån för moderaternas och liberalernas förslag i kommunstyrelsen. 

2015-10-19
Fråga till Socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP) angående uteblivit besked om finansiering av Funkismellon. 

Debatt: Ordning och trygghet i stadens offentliga rum om hur situationen med tiggarna/EU-migranterna ska hanteras (motion från M).
Vi reserverar oss till förmån för moderaternas förslag i kommunstyrelsen.

2015-11-02
Debatt: Rapportering av ej verkställda beslut inom LSS och SoL

2015-11-18--19
Budgetdebatt: Äldreomsorgen/äldrepolitiken

Budgetdebatt: Socialpolitiken 

2015-11-30
Fråga till Socialborgarrrådet Åsa Lindhagen (MP) om olagliga bosättningar (där tiggare/EU-migranter bor).

Inlämnad interpellation om skyddat boende för våldsutsatta män.
Inlämnad interpellation om Stockholms stads satsning på kompetensutveckling av personal, (endast) i egen regi. 

Debatt: Uppföljning budget, Tertialrapport 2 

2016-02-22
Motionsdebatt: Erik och min motion om att ingå vänortsavtal med städer i Rumänien (för att hitta lösningar på problemet med tiggare/EU-migranter i Stockholm).
Vi reserverar oss till förmån för vår motion.  

2016-03-21
Debatt: Riktlinjer för Stockholms stads sociala investeringsfond. 
Vi reserverar oss till förmån för moderaternas förslag i kommunstyrelsen.

Interpellationsdebatt:
Min interpellation om skyddat boende för våldsutsatta män (Erik deltog i debatten eftersom jag ersatts av Micke Valier).

2016-04-25
Interpellationsdebatt:
Min interpellation om ledarskap i äldreomsorgen.

Interpellationsdebatt:
Min interpellation om Stockholms stads satsningar på kompetensutveckling av (endast) personal i egen regi.
 
Inlämnad interpellation om avslag och överklaganden på ansökningar om äldreboende.
 
Debatt: Diplomering av Stockholms stad som Fairtrade City.
Vi reserverar oss till förmån för moderaternas och liberalernas förslag i kommunstyrelsen. 

2016-05-16

Inlämnad motion om våld mot äldre kvinnor. 

2016-06-13

Debatt: Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm.
Vi reserverar oss till förmån för moderaternas förslag i kommunstyrelsen.

2016-10-17

Interpellationsdebatt:
Erik Slottners interpellation om kriminella gatubarn. Jag deltar också i debatten.

2016-11-16--17

Budgetdebatt: Äldreomsorgen/äldrepolitiken
Budgetdebatt: Socialpolitiken 

2016-11-28

Debatt: Uppföljning budget, Tertialrapport 2, påtalar att endast tre av nio indikatorer uppfyllts. Vi reserverar oss till förmån för vårt yttrande i kommunstyrelsen.

Debatt: Delrapport från äldreboendeutredningen.

Inlämnad motion om hanteringen av kön till stadens vård- och omsorgsboenden.
Inlämnad motion om att införa en årligen återkommande Äldrevecka i Stockholm.

I Dagens Samhälle: Behövs ett tydligt ansvar för hjälp till äldre i hemlöshet

Många har nu att se fram emot juldagar med vänner och släkt. Men inte alla. En växande grupp äldre får det allt tuffare. I den senaste hemlöshetsräkningen i Stockholm får vi tydliga signaler om att antalet hemlösa äldre ökar. På grund av otydlig ansvarsfördelning, och okunskap, hamnar dessa personer ofta mellan stolarna och får ingen hjälp.
 
Den nyligen presenterade rapporten om Stockholms stads hemlösa visar delvis på positiva siffror, en minskning av antalet hemlösa med totalt 231 personer sedan föregående mätning. Parallellt med detta ser vi dock en negativ trend bland gruppen äldre. Siffran uppgår till 204 hemlösa personer över 65 år, en ökning med 53 personer sedan den senaste mätningen. 

Det är inte enbart Stockholm som visar på alltfler fattiga äldre, även om hemlösheten är väldigt påtaglig i storstäderna. Nästan var femte svensk pensionär riskerar fattigdom och 355 000 svenska pensionärer lever under EU:s fattigdomsgräns. Indikatorer visar att denna utveckling kommer att fortskrida, då pensionärer med låg ekonomisk standard förväntas öka kontinuerligt ända fram till 2060. 

Den ökade förekomsten av psykisk ohälsa, demenssjukdomar, somatiska sjukdomar och i kombination med ekonomiska svårigheter är några av de bidragande orsakerna till att gruppen äldre hemlösa ökar. Dessvärre finns en stor avsaknad av kompetens framförallt när det gäller psykisk ohälsa hos äldre. Här krävs förebyggande insatser och ökad medvetenhet bland personer som kommer i kontakt med äldre. Det handlar framförallt om att utbilda personal inom äldreomsorgen och socialtjänst i att kunna upptäcka, förebygga och behandla psykisk ohälsa.

Det saknas även en tydlig ansvarsfördelning mellan äldreomsorg och individ- och familjeomsorg. Frågor där ansvarsfördelningen varit otydlig handlar bland annat om vem som ansvarar för personer över 65 som vräks och som inte har behov av äldreomsorg? Vem ska betala boende för hemlösa personer med missbruk över 65 år med eller utan funktionshinder? Vem ger stöd till hemlösa missbrukande personer över 65 år som är för "friska" för de boendeformer som finns inom äldreomsorgen? På grund av den otydliga ansvarsfördelningen hamnar ofta äldre hemlösa, med eller utan missbruk eller socialpsykiatrisk problematik, mellan stolarna.

Äldre i hemlöshet är en extremt utsatt och sårbar grupp. Ingen människa ska på sin ålders höst behöva oroa sig för att mista sin bostad eller sakna det stöd man behöver vid en depression eller annan form av psykisk ohälsa. Socialtjänsten och äldreomsorgen behöver ta ett samlat grepp i dessa frågor och tydliggöra ansvarsfördelningen sinsemellan, samt säkerställa att kompetensen om psykisk ohälsa finns hos den personal som kommer i kontakt med äldre.
Landets äldre ska varken fira jul eller några andra högtider på våra gator, det är dags att agera.
 
Andréa Ström , vice ordförande socialnämnden Stockholms stad (M) 
Sofia Modigh, (KD) vice ordförande äldrenämnden

onsdag 16 december 2015

Hoppsan! Är det redan december?

Å ena sidan känns det som att hösten gått i rasande fart å andra sidan känns det som det var en evighet sen vi samlade in lakan och öppnade nattlogi för flyktingar i ”min” IOGT-NTO-lokal. 

Jag är glad för att vi drog igång verksamheten snabbt, att den växte, att vi blev många engagerade och att vi helt ideellt med vår kompetens och vår gedigna erfarenhet av att engagera och organisera gjorde skillnad för de ca 2000-3000 personer som fick tillbringa en natt i någon av IOGT-NTO:s lokaler i Stockholm istället för att frysande och hungriga försöka sova eller trava runt i city. Visst har våra boenden varit små jämfört med en del andras men vi har varit uthålliga och för de tusentals som vi fått besök av har just vi spelat roll. Utan oss ingen madrass, värme, mat, dusch eller tandborste till just dem.

Jag är stolt över att vi alla som utgör den ideella sektorn har klarat att hantera denna extraordinära situation. Det som vi ibland brukar anklagas för har denna höst istället gällt myndigheter och politiker – de har varit opålitliga, varken klarat kapacitet eller hållbarhet över tid och de har brustit i samordning och kommunikation. Det har trots det inte blivit katastrof utan vi har klarat situationen.

Som ni märker har en distans infunnit sig. Det beror inte bara på att vi närmar oss julavslutning och nyår utan det beror också på att situationen har förändrats.

Genom de ”stängda” gränserna har inflödet och genomflödet minskat radikalt. Nästan inga transitflyktingar kommer till Stockholm nu. Den kategori som boendena har hanterat de sista veckorna är bl a ”exitflyktingar” – flyktingar som avregistrerar sin asylansökan för att åka hem eller för att åka och leta efter sin familj i andra länder. Vi har också träffat på flyktingar som av olika skäl lämnat sina asylboenden. Ibland förstår vi varför t ex när HBT-flyktingar blivit så allvarligt trakasserade av andra flyktingar att de känner sig tvungna att lämna sitt asylboende.

Behovet av sovplatser för natten har alltså minskat. Vi i IOGT-NTO och flera andra föreningar och församlingar slösar inte energi på att vakta tomma madrasser utan ställer nu om till annan verksamhet.

Vi ser behov på asylboenden. De asylsökande behöver vinterkläder (fortfarande mest unga män), de behöver psykosocialt stöd och de behöver aktiviteter och språkträning. Utan detta kan de passiviseras och kanske hamna i utanförskap. Utan språk och resurser behöver de så klart en hjälpande hand och jag hoppas och tror att många händer kommer räckas dem.

Praktiskt:

· Tack vare Matsamordningen blev alla ideella boenden gemensamt sponsrade med 17300 ägg av Kronägg. De anlände lagom när gränserna stängde. Det finns därför ägg kvar i ”ägg-garaget” på IOGT-NTO:s huvudkontor. Att få ut ägg till de boenden som har öppet och till olika alternativ jul-aktiviteter prioriteras nu. Hör av dig till Betty 073-648 54 48 om du tror vi missat ditt boende eller din aktivitet.

· Enligt intern info i kommunen kommer ingen Mottagningsbyggnad, så som planerats hela hösten, att ställas upp på Centralstationen. Volontärer bemannar fortfarande där varje dag i tält (med infravärme).

· Enligt samma infokälla finns inte längre social-/ungdomsjouren som tar hand om ensamkommande barn på plats på Centralstationen eftersom så få barn kommer dit nu.

· www.magasinstockholm.se/ har öppnat på Fridhemsplan. Det är ett centralt donationslager - för kläder mm till människor på flykt. Det du skänker ges till människor på ideella boenden och asylboenden. IOGT-NTO backar upp detta Facebookinitiativ.

Avslutningsvis vill jag tacka alla mina nya och gamla vänner för en otroligt intressant, spännande och givande höst. Jag smiter nu iväg till varmare trakter ett tag men hoppas ni som jag känner ett starkt fortsatt engagemang. Ta hand om er själva och varandra så blir nog 2016 ett minst lika givande år som hösten 2015 har varit.

tisdag 17 november 2015

Flyktingsarbetet i Stockholm 6 november
Ännu en uppdatering om flyktingarbetet i Stockholm - för den som vill läsa.
Jag känner mig vid ganska gott mod trots att media gör sitt bästa för att oroa oss med nya kriser. Jag tycker civilsamhällets organisationer, som nu varit igång i två månader, visar att de av egen kraft är tålmodiga, uthålliga och starka. Föreningar och församlingar av olika slag knotar på med sina små resurser utan gnäll.

I transitboendena i Stockholm har vi sett en ökning de sista dagarna. Ett par veckor var vi nere i 100 personer per dygn som behövde logi men igår var vi nästan uppe i 300 igen. 

Vi som på uppdrag av församlingar och föreningar arbetar med boendesamordning försöker dag för dag bedöma hur många sovplatser som behövs för att täcka behoven. Det är inte helt enkelt och jag vill därför särskilt tacka alla de volontärer som ställer upp och har en slags jour där de är beredda att snabbt runt midnatt rycka ut och öppna upp en lokal för att det behövs 10-20 extra sovplatser. Ibland behövs det, ibland inte.

Det som märks i det praktiska arbetet är att flyktingarna behöver kläder. Dels underkläder och strumpor (som vanligt) men nu också vinterjackor, varma tröjor, t-shirts att ha som undertröjor, mjukisbyxor att ha som långkalsonger, jeans (som är varmare än deras tunna bomullssommarbyxor) och halsdukar, mössor och vantar. Det som absolut främst behövs är storlek small och medium till killar. Eftersom mycket kläder är för stora får man även gärna skänka skärp så att lite för stora byxor går att få att sitta uppe.

På IOGT-NTO:s boenden tar vi emot kläder och det gör även Islamic Relief. På Centralen tar Refugee Welcome Stockholm främst emot vinterkläder och vinterskor. Alla tar emot i mån av utrymme och hänvisar därför ibland till de vanliga insamlingsorganisationerna t ex Frälsningsarmén genom sina butiker Myrorna och Stockholms Stadsmission genom sina butiker. Båda de organisationerna har också egna transitboenden i Stockholm. Av säkerhetsskäl skriver vi inte ut listor på boenden eller adresser på Facebook. Ni får kontakta de ni känner till direkt eller t ex ringa/maila mig, Linus Ericsson eller Gabriel Mezquida och fråga.

På veckans samordningsmöte med Länsstyrelsen kom inte så mycket nytt fram. Stockholms stads representant berättade att han hoppades att den nya Mottagningen på Centralen skulle kunna vara på plats om en månad. Vi får se.

Det kan också vara bra att veta att Matsamordningen har börjat fungera. Till matsamordningen kan man ringa om man har lite större mängder mat att skänka eller om man vill bidra med större mängder råvaror. Betty Jarra och Per Kristiansen håller ihop det hela i samverkan med boendena och mattältet på Centralen. De försöker också hjälpa till att omfördela om något boende har mat i överskott när andra saknar.

Med denna långa rapport hoppas jag vi tillsammans knotar på ett tag till och samarbetar över organisationsgränserna efter bästa förmåga. Vi hörs på telefon, här på facebook eller ses på stan!

Det ideella arbetet med flyktingar 30 oktoberInfo, reflektioner och spaningar om det ideella arbetet med flyktingar i Stockholm – läs om du vill och orkar.

Jag har i flera dagar tänkt skriva om det pågående flyktingarbetet men har inte kommit till skott. Det beror nog helt enkelt på att situationen med transitflyktingar i Stockholm har lugnat sig och att jag därför inte känt samma tryck som tidigare efter mer information.

Utifrån att jag den sista månaden haft en daglig uppgift i den så kallade Boendeförmedlingen i Stockholm kan jag konstatera att behovet av sovplatser till transitflyktingar minskat. För en månad sedan behövde 6-700 personer varje dygn någonstans att sova över natten innan de fortsatte sin resa till andra städer eller länder. Den här veckan har det varit ungefär 100 personer per dygn med samma behov. Det är skönt. Att hantera 100 personers behov av sovplats, sängkläder, mat, vinterkläder etc. är väldigt mycket enklare än att hantera 700 personers motsvarande behov.

Jag tror minskningen beror på att fler söker asyl i Tyskland eller i Sverige istället för att åka till Finland. Mig veterligen har inte trycket på Migrationsverket minskat så minskningen ska inte tolkas som en generell minskning av flyktingströmmen. Det positiva med att transitströmmen minskar (eller om den mer eller mindre skulle upphöra) är att vi då i huvudsak ”bara” har den vanliga kategorin med asylsökande flyktingar och papperslösa att hantera.

I det relativa lugn som råder just nu kan man unna sig att tänka tillbaka och känna en smula stolthet över att vi med gemensamma krafter i civilsamhället, och med hygglig myndighetssamverkan, lyckades undvika det kaos med trötta, hungriga, sovande och tältande flyktingar som vi sett på TV från andra städer i Europa.
 
Det relativa lugnet betyder dock inte att arbetet står still. Det är fortfarande en rad boenden som varje dag håller öppet. Likaså håller mottagningsfunktionen på Stockholm C öppet varje dag. Mattältet och transportfunktionen med ”ideella taxis” håller också igång om än med väldigt sköra förutsättningar. Mottagningsfunktionen väntar på en ny lösning i samarbete med Stockholms stad m.fl. Det är helt enkelt inte hållbart att ha frysande volontärer och flyktingar i infrauppvärmda tält.

En annan praktikalitet under utveckling är en "matsamordningsfunktion”. För att undvika att vissa ställen har för mycket mat samtidigt som andra saknar har en grupp bildats för att samordna de resurser som finns. Alla boenden och mattältet på centralen har behov av samma basvaror t ex te, socker, ägg, bröd och frukt. Flera ställen har också behov av råvaror till varm mat och på vissa ställen finns även behov av färdiglagad mat då köken kan vara underdimensionerade i förhållande till antalet flyktingar. Det känns bra att det nu finns en grupp som arbetar med att förbättra detta och som kan ta kontakt med grossister och tillverkare och att även olika ”matlagargäng” kan ingå i ett sammanhang.
En fortsatt aktuell fråga för föreningar och församlingar som erbjuder sovplatser är insamling av vinterkläder, underkläder, t-shirts, mjukisbyxor (funkar både att sova i, som långkalsonger och som ombytesbyxor), hygienartiklar eller pengar till inköp av det nämnda. I det arbetet kan många bidra. Trots att vi nu är på en lägre nivå än tidigare behövs mellan 700-1000 kalsonger i veckan i Stockholm – bara till målgruppen transitflyktingar. Och helst i storlek medium. Kalsongbranschen måste haft ett enormt uppsving denna höst.


Om första fasen av flyktingarbetet var supersnabb organisering av människor och resurser så har den andra fasen varit att utveckla rutiner och skapa hållbarhet.

Vad nästa fas blir vet ingen. Men jag tror att ett rimligt antagande är att flera av de ideella aktörerna på sikt (om strömmen av transitflyktingar är fortsatt liten) kommer att gå över till att arbeta med asylsökande flyktingar på flyktingförläggningar. De får förvisso mat i magen och tak över huvudet på flyktingförläggningarna men de har också andra behov som behöver tillfredsställas. Behov som jag tror att den ideella sektorn är bättre lämpad att möta än myndigheter. De ideella organisationerna är ju bra på att samla in vinterkläder, leksaker, arrangera språkcaféer och stödja och stötta människor på olika sätt.

Det är förvisso mörkt och trist i november men låt inte novembermörkret tränga in i era hjärtan. Vi måste tillsammans bekräfta för varandra och andra att vi gör världen lite vackrare och ljusare när vi oegennyttigt hjälper de som behöver hjälp oavsett om det är flyktingar, missbrukare eller släktingar. Vårt engagemang och vår framtidstro är en viktig motkraft mot de som utför illdåd, skrämmer oss med bränder och på så sätt hotar tilliten mellan människor i vår stad.

Tack alla fantastiska ideella människor för det ni gör i IOGT-NTO, Svenska kyrkans olika församlingar, Islamic Relief, Refugee Welcome Stockholm, Stadsmissionen, Katolska kyrkan, Kulturföreningar, Frälsningsarmén, lokala nätverk, Läkare i Världen, Röda korset, Rädda barnen med flera. Tack också till alla enskilda personer som bidrar på olika sätt – med pengar, med bilkörning, med mat eller rena lakan – ni är också guld värda! Och tack till alla företag och affärer som ger gåvor, rabatter och ställer upp på olika sätt.

Jag blir glad när jag träffar er, pratar i telefon med er eller ser på Facebook vad ni gör! Hurra! Happy Halloween och Trevlig Allhelgonahelg på er alla!